DCF00115.jpg

まだ三分の一

■ 皇居 – 宮内庁
http://www.kunaicho.go.jp/about/shisetsu/kokyo/kokyo.html